Iskalnik

Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov poteka skladno z občinskimi predpisi in urniki odvoza.

Slika prikazuje zabojnika za papir na ekološkem otoku.
Ekološki otok

Urniki odvoza

Datumi odvoza mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in biološko razgradljivih odpadkov so objavljeni na računih za komunalne storitve in v portalu eProdnik.

Odvoz odpadkov z zbirnih mest se izvaja:

  • mešani komunalni odpadki na 14 dni, skozi celo leto,
  • ločeno zbrana embalaža na 14 dni, skozi celo leto (izmenično z mešanimi komunalnimi odpadki),
  • organski odpadki v poletnem obdobju tedensko, v zimskem obdobju na 14 dni.

Zimski urnik odvoza organskih odpadkov (odvoz na 14 dni) se izvaja:

  • v občini Domžale od vključno od 15. novembra do vključno 15. februarja,
  • v občinah Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče od vključno novembra do vključno februarja. 

Uporabnike prosimo, da upoštevajo urnike, saj bomo le tako lahko nemoteno in kakovostno opravili storitev. Odvoz odpadkov poteka tudi na praznične dni, zato naj bodo zabojniki pripravljeni tudi v tem primeru.

Zbirno mesto

Zbirno mesto je prostor, kamor uporabniki pred odvozom odpadkov namestite zabojnike za zbiranje odpadkov, in sicer en meter od ceste, primerne za dostop vozil za prevoz odpadkov oziroma v posebnih primerih na drugo dogovorjeno ustrezno mesto. 

Pomembno je, da zabojnike (in tipizirane vreče), ki se praznijo v tistem tednu, postavite en večer pred dnevom odvoza odpadkov v vaši ulici/vasi oziroma na isti dan odvoza do 5. ure zjutraj. Prazne posode je potrebno umakniti z zbirnega mesta na isti dan odvoza.

V sprejetih odlokih posameznih občin je opredeljeno, da ste kot uporabniki dolžni urejati zbirno mesto za nemoteno pobiranje odpadkov, kar v zimskem času pomeni tudi očistiti sneg z zbirnega mesta, saj le tako lahko zagotovite nemoten odvoz.

Velikost zabojnikov in možnost menjave

Zaradi težnje k zmanjšanju deleža ostalih odpadkov in posledično čim večjega ločevanja, uporabnikom nudimo možnost brezplačne menjave zabojnika za odpadno embalažo, biološke odpadke in mešane komunalne odpadke za večji oziroma manjši zabojnik. S tem bomo skupaj zmanjšali količino odloženih odpadkov.

V primeru, da imate v gospodinjstvu zabojnik, katerega velikost ne ustreza vašim potrebam, ga torej lahko brezplačno zamenjamo za večjega ali manjšega. Zamenjavo lahko naročite preko portala eProdnik ali po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si.

Barva zabojnika/ Vrsta odpadka 

Velikost zabojnikov (v litrih)
Črna/ mešani komunalni odpadki 80, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1100
Rumena/ embalaža 120, 240, 1100
Rjava/ biološko razgradljivi odpadki 80, 120, 240

Najbolj pogosti volumni posod za mešane komunalne odpadke v gospodinjstvih so od 80 do 140 litrov, v večjih gospodinjstvih tudi 240 litrov. Od 660 do 1100 litrske posode za mešane komunalne odpadke so namenjene blokovskim naseljem in večjim podjetjem. Rumeni in rjavi zabojnik se dodeljujeta glede na velikost črnega.

Plačilo odvoza komunalnih odpadkov je pogojeno z velikostjo zabojnika

Glede na velikost vašega zabojnika za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke je odvisna cena storitve ravnanja s tovrstnimi odpadki. Velikost zabojnika za embalažo ne vpliva na ceno storitve ravnanja z odpadki. Cene za ravnanje z odpadki za posamezne velikosti zabojnikov lahko preverite na spletni strani CENIKI.

Naročilo zabojnikov za odpadke

V kolikor zabojnikov (še) nimate (novogradnja, prazna hiša ipd.), lahko naročite dostavo zabojnikov preko portala eProdnik (če ste že prejemnik računa za komunalne storitve) ali pisno po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si ali navadni pošti.

Občasno povečanje mešanih komunalnih odpadkov

Mešane komunalne odpadke, ki jih zaradi občasno povečane količine ni mogoče odložiti v črne zabojnike, je dovoljeno odložiti v tipizirane vreče za komunalne odpadke, ki jih lahko kupite na sedežu našega podjetja. Z nakupom tipizirane vrečke poravna uporabnik naših storitev vse stroške ravnanja z odpadki - torej plača ravnanje z dodatno količino mešanih odpadkov in ne vrečke kot take. V tipiziranih vrečah ni dovoljeno zbirati odpadkov, ki se zbirajo ločeno.

Odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov izven črnih zabojnikov in tipiziranih vreč ni dovoljeno – tako odloženih odpadkov nismo dolžni odpeljati, povzročitelja teh odpadkov pa smo dolžni prijaviti pristojnemu nadzornemu organu.

Odvoz kosovnih odpadkov 

Skladno z občinskimi odloki dvakrat letno organiziramo zbiranje kosovnih odpadkov z odjemnih mest po vnaprej določenem urniku. Stroški odvoza so vključeni v mesečni strošek storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.

Točen datum odvoza kosovnih odpadkov na vašem odjemnem mestu je objavljen na računu za komunalne storitve in na portalu eProdnik.

Kosovne odpadke na napovedani dan odvoza do 5. ure zjutraj ali večer prej postavite na prevzemno mesto, kamor običajno za praznjenje postavite vaše zabojnike za odpadke. Odpadki morajo biti pripravljeni tako, da je možno strojno pobiranje in nalaganje z nakladalno roko (odpadki ne smejo biti naslonjeni na steno ali ograjo).

Najem zabojnika za večje kose in količine odpadkov

V kolikor v gospodinjstvu potrebujete zabojnik za odvoz večje količine ali večjih kosov odpadkov (npr. v primeru prenove stanovanja), lahko najamete 5 m3 ali 7 m3 zabojnik. Cenik je objavljen med CENIKI.

Najem zabojnika za javno prireditev

Organizatorji javnih prireditev, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov in zagotoviti odvoz komunalnih odpadkov v kolikor za odvoz nimajo zagotovljenih tipiziranih vreč.

Po končani prireditvi mora organizator poskrbeti, da se prireditveni prostor čim prej očisti. Posode zagotovi izvajalec javne službe, naročite pa jih lahko po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si ali navadni pošti.

Ekološki otoki

S skupnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (ekološkimi otoki) smo prebivalcem približali in poenostavili ločevanje odpadkov. Ekološki otoki so namenjeni ločenemu zbiranju papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke ter drobna odpadna embalaža iz stekla.

Na nekaterih ekoloških otokih se nahajajo tudi zbiralniki odpadne elektronske in električne opreme, kamor lahko oddate manjše gospodinjske aparate, ostalo manjšo elektronsko opremo in orodje, igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok, baterije ali akumulatorje, računalniško opremo in zabavno elektroniko ter baterije in prenosne akumulatorje. 

Zemljevid lokacij ekoloških otokov

Pravilno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih

Vse uporabnike, ki odlagajo odpadke v zabojnike na ekoloških otokih prosimo, naj ne odlagajo odpadkov izven za to predvidenih posod, hkrati pa jih pozivamo, da odpadki drugih vrst (mešani in biološko razgradljivi odpadki ter odpadna embalaža) ne sodijo na ekološki otok. V primeru, da se vam v gospodinjstvu občasno poveča količina mešanih odpadkov, lahko kupite tipizirane vreče. Pri povečanju mešanih, kot tudi embalažnih in bioloških odpadkov na dolgi rok, pa lahko zaprosite za večji zabojnik.

Praznjenje ekoloških otokov

Skupne zbiralnice ali ekološki otoki se predvidoma praznijo in čistijo dvakrat tedensko oziroma odvisno od količine odpadkov, ki se jih zbere na posameznih ekoloških otokih. Tako je ponekod potrebno večkrat tedensko, drugod tudi vsakodnevno praznjenje zabojnikov. V primeru, da opazite polne zabojnike na ekološkem otoku nas lahko o tem tudi obvestite na našo telefonsko številko 01/ 72 95 430.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI