Zapri

Iskalnik

Oskrba s pitno vodo

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

Za varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo je nujno redno vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja z...

Upravljamo vodooskrbne sisteme, katerih vodni viri zagotavljajo kakovostno pitno vodo prebivalcem...

Za vsak nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno soglasje upravljavca...

Vzdrževanje vodomernega jaška, hišne vodovodne napeljave in internega hidrantnega omrežja za...

Količino porabljene vode merimo z obračunskimi vodomeri, ki so testirani in overjeni v skladu z...

Pitniki nudijo možnost osvežitve in zdravega odžejanja med opravljanjem obveznosti v mestu, med...

Oblikovanje in izvedba: ENKI