Iskalnik

Oskrba s pitno vodo

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

Kozarec z vodo v ženski roki.

Za varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo je nujno redno vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja z...

Označena vodooskrbna območja na zemljevidu.

Upravljamo vodooskrbne sisteme, katerih vodni viri zagotavljajo kakovostno pitno vodo prebivalcem...

Vodovodne cevi

Za vsak nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno soglasje upravljavca...

Vodomerni jašek

Vzdrževanje vodomernega jaška, hišne vodovodne napeljave in internega hidrantnega omrežja za...

Vodomer

Količino porabljene vode merimo z obračunskimi vodomeri, ki so testirani in overjeni v skladu z...

Dekle pije iz pitnika

Pitniki nudijo možnost osvežitve in zdravega odžejanja med opravljanjem obveznosti v mestu, med...

Oblikovanje in izvedba: ENKI