Iskalnik

Cene komunalnih storitev

Na kakšni podlagi so določene cene komunalnih storitev?

Cene storitve posamezne javne službe so določene z elaboratom za oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske javne službe, katerega vsebino natančno določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Elaborat se predloži občinskemu svetu občine v potrditev. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo.

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V torek, 4. 4. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji Rožičevi ulici v Sr. Jaršah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI