Iskalnik

Omrežnina v večstanovanjskih objektih

Kako se obračunava omrežnina v večstanovanjskih objektih?

Omrežnina v večstanovanjskih stavbah se zaračunava skladno s 5. odstavkom 17. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki pravi:

»V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu s preglednico iz 1. odstavka.«

Za vsako stanovanjsko enoto se torej obračunava omrežnina s faktorjem 1, to je omrežnina za najmanjšo velikost vodomera (DN20).

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI