Iskalnik

Postavke na računu

Kaj pomenijo postavke na računu?

Vse postavke na računu za komunalne storitve so zaračunane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sklepi občinskih svetov občin ustanoviteljic.

VODARINA pokriva stroške, ki nastanejo pri dobavi pitne vode in se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca.

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA se zaračunava tistim uporabnikom, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, s čimer so pokriti vsi stroški izvajalca javne službe, ki nastanejo pri odvajanju odpadnih voda in se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA se obračunava uporabnikom, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in predstavlja strošek obdelave odpadnih voda na centralni čistilni napravi, ki se obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca.  Čiščenje za uporabnike z območja občin Domžale, Mengeš in Trzin izvaja JP CČN Domžale-Kamnik, za uporabnike z območja občine Moravče Občina Moravče in za uporabnike z območja občine Lukovica Občina Lukovica. Sredstva s tega naslova so prihodek izvajalcev čiščenja.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODPADNIH VODA se prav tako obračuna glede na količino porabljene vode na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode. Okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpadno vodo izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

ODVOZ BLATA IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) se zaračunava uporabnikom, ki niso priključeni na kanalizacijo in imajo odvajanje odpadne vode urejeno z greznico ali MKČN, in sicer mesečno glede na porabljeno vodo na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočeni odčitek števca. Z mesečnim plačevanjem odvoza blata iz greznic ali MKČN se uporabnikom enkrat na tri leta opravi odvoz greznične gošče s strani izvajalca javne službe, brez dodatnih stroškov.

ČIŠČENJE BLATA IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) se zaračunava uporabnikom iz občin Domžale, Mengeš in Trzin, ki imajo odvajanje odpadne vode urejeno z greznico ali MKČN, in sicer glede na porabljeno vodo na vodomeru oziroma akontacijo ali sporočenega odčitka na števcu. Uporabnikom, ki nimajo merjene količine porabljene vode z obračunskim vodomerom, se obračunava odvoz in čiščenje blata iz greznic oz. MKČN na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15m3 na osebo na dan (predpisano v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 21. člen, 5. odstavek). Zavezanec za plačilo storitev je izvajalcu na njegovo zahtevo dolžan sporočiti podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni.

Z mesečnim plačevanjem storitve čiščenja blata iz greznic ali MKČN so pokriti stroški čiščenja blata na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik ob opravljeni storitvi odvoza (enkrat na tri leta).

OMREŽNINI ZA OSKRBO S PITNO VODO IN ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE sta namenska prihodka občine kot lastnice vodovodnega in kanalizacijskega sistema za obnovo obeh sistemov. Omrežnina ni odvisna od porabe vode, ampak od zmogljivosti priključka, določene s premerom vodomera. Višina omrežnine za posamezno občino je odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) ter števila in velikosti priključkov na posamezno omrežje, zato se višina omrežnine razlikuje od občine do občine. V občinah z gostejšo poselitvijo (to pomeni več priključkov na kilometer omrežja) je cena obeh omrežnine nižja kot v občinah z redkejšo poselitvijo. Omrežnina posamezni občini zagotavlja sredstva za potrebno obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA OZIROMA ČIŠČENJE BLATA vključuje stroške javne infrastrukture čistilne naprave, na kateri se izvaja javna služba čiščenja blata in se uporabnikom prav tako obračunava glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera.

STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

V drugem delu računa so postavke, ki se nanašajo na storitev ravnanja s komunalnimi odpadki:

ZBIRANJE KOM.ODP.-INF.

ZBIRANJE KOM.ODP.-STOR.

OBDELAVA KOM.ODP.-INF.

OBDELAVA KOM.ODP.-STOR.

ODLAGANJE KOM.ODP.-INF.

ODLAGANJE KOM.ODP.-STOR.

V te postavke so vključeni vsi stroški izvajanja obveznih javnih služb ravnanja z odpadki, razen ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki. Med obvezne službe štejemo:

  • zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v črnih zabojnikih,
  • prevoz ostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje,
  • zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže v rumenih zabojnikih,
  • zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (steklo in papir),
  • zbiranje kosovnih odpadkov, zbiranje nevarnih odpadkov (ostanki barv, zdravil, škropil, razredčil, …),
  • delovanje zbirnega centra,
  • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter
  • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Skladno z določili vladne uredbe je potrebno to storitev razčleniti na šest delov, ki opisujejo vse zajete stroške znotraj te postavke. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. To pomeni, da postavke, ki imajo na koncu krajšavo INF. predstavljajo okrajšavo za infrastrukturo, postavke s končnico STOR. pa predstavljajo okrajšavo za storitev. Postavke z oznako – INF. pomenijo enako kot omrežnina za vodovodno in kanalizacijsko omrežje, le da so ta zbrana sredstva namenjena infrastrukturi na področju javne higiena.

V primeru, da je uporabnik vključen v sistem javne službe ravnanja z biološkimi odpadki, je storitev obračunana pod zadnjo postavko na računu - ZBIRANJE BIO ODP.-STOR.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI