Iskalnik

Kako se meri in obračunava voda?

Obračun vode

Količino porabljene vode merimo z obračunskimi vodomeri, ki so testirani in overjeni v skladu z Zakonom o meroslovju. Na podlagi zabeležene porabe vode na vodomerih se uporabnikom obračunavajo storitve, vezane na porabo vode.

Redni odčitek vodomera se pri fizičnih uporabnikih opravi najmanj enkrat na leto. Ker se komunalne storitve obračunavajo mesečno, se storitve, vezane na porabo vode, v obdobju med rednimi odčitki vodomerov obračunavajo na podlagi akontacije, ki se določi glede na povprečno porabo vode v preteklem obdobju, ali sporočenega mesečnega odčitka.

Ob rednem popisu se opravi poračun glede na razliko med obračunano količino vode in dejansko porabljeno vodo v obračunskem obdobju. Na računu za komunalne storitve zato lahko takrat prihaja do odstopanj: pri uporabnikih, ki so porabili več vode, kot jo je bilo obračunane na podlagi mesečne akontacije, je znesek na računu temu primerno višji, pri uporabnikih, ki so porabili manj vode, kot jo je bilo obračunane, pa je znesek na računu toliko nižji.

V kolikor ob poračunu prihaja do večjih odstopanj med obračunano in dejansko porabljeno vodo ali pa veste, da bo v prihodnje prišlo do večje oziroma manjše porabe vode, lahko kadar koli zaprosite za spremembo akontacije in tako približate obračun dejanski porabi.

Storitve, vezane na porabo vode, lahko plačujete tudi glede na dejansko mesečno porabo vode, in sicer tako, da nam vsak mesec javite stanje vodomera preko portala eProdnik do zadnjega dneva v mesecu za tekoči mesec.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI