Iskalnik

Obračun čiščenja in odvoza blata iz greznic

Kako se obračunava čiščenje in odvoz blata iz greznic?

Odvoz blata iz grenic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) se zaračunava mesečno, glede na porabljeno vodo oziroma akontacijo. Z mesečnim plačevanjem odvoza iz greznic ali MKČN se uporabnikom enkrat na tri leta opravi odvoz greznične gošče s strani izvajalca javne službe, brez dodatnih stroškov.

Tudi čiščenje blata iz greznic in MKČN se obračunava mesečno, glede na porabljeno vodo oziroma akontacijo. Z mesečnim plačevanjem storitve čiščenja blata iz greznic ali MKČN so pokriti stroški čiščenja blata ob opravljeni storitvi (enkrat na tri leta) na čistilni napravi, kamor je blato pripeljano na končno obdelavo. Za občine Domžale, Mengeš in Trzin je izvajalec javne službe čiščenja odpadnih vod in blata Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.

Ker režijski obrat Občine Moravče, ki je izvajalec javne službe čiščenja odpadnih vod v občini Moravče, ne razpolaga z ustrezno veliko čistilno napravo za obdelavo blata, se blato iz občine Moravče vozi na najbližjo ustrezno čistilno napravo, to je Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Le-ta uporabnikom zaračuna storitev čiščenja ob vsakem dovozu po količini pripeljanega blata in po veljavnem ceniku za tovrstno storitev.

Uporabnikom, ki nimajo merjene količine porabljene vode z obračunskim vodomerom, se obračunava odvoz in čiščenje blata iz greznic oz. MKČN na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan (predpisano v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 21. člen, 5. odstavek). Zavezanec za plačilo storitev je izvajalcu na njegovo zahtevo dolžan sporočiti podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI