Iskalnik

Obračun storitev ravnanja z odpadki

Kako se obračunava storitev ravnanja z odpadki?

Cena za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se oblikuje na kilogram opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.

Cena za storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki se oblikuje na kilogram opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino črnega zabojnika in pogostost odvoza. Zapis je sledeč: Obračunska količina komunalnih odpadkov = velikost črnega zabojnika (v m3) * povprečno mesečno št. odvozov črnega zabojnika. Povprečno mesečno število odvozov zabojnika se izračuna na način: letno število odvozov/meseci v letu. Letno zabojnik za mešane komunalne odpadke odvažamo 26-krat (vsak drugi teden, zaradi izmeničnega praznjenja z zabojnikom za embalažo). Torej je povprečno mesečno število odvozov naslednje: 26/12 = 2,17. V primeru 80-litrskega zabojnika to pomeni, da vašo obračunsko količino izračunamo po izračunu: 0,08 m3 * 2,17 = 0,1736 m3.

Velikost zabojnika za embalažo ne vpliva na obračun ravnanja s komunalnimi odpadki, saj so v zgoraj obrazloženi obračun vključeni vsi stroški izvajanja javne službe ravnanja z odpadki (tudi ravnanje z odpadno embalažo), razen ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki.

Obračunska količina za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je preračunana na letno raven. To pomeni, da se obračunska količina skozi leto ne spreminja (spomladi, ko preidemo na tedenski odvoz se ne zviša in jeseni, ko preidemo na dvotedenski odvoz se ne zniža). Obračunska količina je izračunana na enak način, kot obračunska količina pri postavkah, ki so vezane na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. V občini Domžale je letno 46 odvozov zabojnika za biološke odpadke, zato se povprečno mesečno število odvozov izračuna na naslednji način: 46/12 = 3,83. V primeru 80-litrskega zabojnika to pomeni, da se obračunska količina izračuna po izračunu: 0,08 m3 * 3,83 = 0,3064 m3. V občinah Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče je letno 43 odvozov zabojnika za biološke odpadke, zato se povprečno mesečno število odvozov izračuna na naslednji način: 43/12 = 3,58. V primeru 80-litrskega zabojnika to pomeni, da se obračunska količina izračuna po izračunu: 0,08 m3 * 3,58 = 0,2864 m3.

 

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS pšt. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki uporabnikom torej zaračunajo glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika (pogostost je določena v občinskem predpisu), tako da se masa odpadkov posamezne storitve porazdeli med uporabnike sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza (sodilo).

Sodilo za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi tako, da se na začetku vsakega leta pri preračunu porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike upoštevajo načrtovane količine odpadkov, s katerimi se skuša čim bolj natančno oceniti dejanske količine na koncu leta. Na začetku prihodnjega leta se nato skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za preteklo leto naredi poračun sodila tako, da se razdeli dejanska količina odpadkov posamezne storitve glede na dejansko prostornino zabojnika in pogostost odvoza v preteklem letu.

Če so bile dejanske količine zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov (ločenih frakcij in odpadne embalaže, kosovnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov) večje od predvidenih, se to odraža v višjem sodilu in poračunu premalo zaračunane količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov). Če pa so bile dejanske količine nižje od predvidenih, pa se to odraža v nižjem sodilu in poračunu preveč zaračunane količine zbranih odpadkov.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI