Iskalnik

Omrežnina

Kaj je omrežnina in na kakšen način se obračunava uporabniku?

Omrežnina je tisti del cene, ki pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov namreč znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je potrebno dele vodovodnega oz. kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je potrebno dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode oz. odvod odpadne vode.

Omrežnina se izračuna tako, da se seštejejo letni stroški:

  • za nadomestitve vrednosti infrastrukture (amortizacija) in vodovodnih priključkov,
  • zavarovanja infrastrukture in odškodnin zaradi infrastrukture (služnost, kmetijska dejavnost zaradi omejitev vodovarstvenih pasov),
  • obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
  • nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
  • plačila za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

ter se razdelijo glede na število in velikost vodomerov ter s tem obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. priključka.

Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka. Omrežnino zaračunava uporabniku izvajalec javne službe. Tisti del omrežnine, ki pokriva stroške najema infrastrukture, se nato nakaže v občinski proračun, kjer se namensko porablja za obnove vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI