Iskalnik

Omrežnina po občinah

Ali je omrežnina v vseh občinah enaka?

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je višina omrežnine odvisna od vrednosti infrastrukture (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) omrežja ter števila in velikosti priključkov na omrežju.

Ker je razmerje med obsegom omrežja in številom priključkov v občinah zelo različno, se tudi cene omrežnine za posamezno velikost vodomera razlikujejo od občine do občine.

V občinah, kjer je poselitev gostejša in je več priključkov na kilometer omrežja, je omrežnina nižja kot v občinah, kjer je poselitev redkejša in je priključkov na kilometer posameznega omrežja manj. Uporabniki omrežja morajo namreč preko plačevanja stroška omrežnine na letni ravni zbrati sredstva za potrebne nadomestitve infrastrukture, ki jih izvede občina.

Cene za omrežnine po občinah so objavljene v cenikih.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI